KFC 有著數 $99 三人滋味桶(優惠至 2020 年 1 月 30 日)

金年滋味賞不停!今個星期三同星期四(至 2020 年 1 月 30 日)年初五年初六夜晚 6 點到 9 點嚟 KFC 買滋味桶餐都只係 $99 咋~快啲嚟 KFC 一齊分享滋味啦!

* 適用於於全線香港餐廳供應 (旺角山東街、海港城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)